ترکیبات انتقال دهنده ی حفره معدنی


  مس اکسید  

  نیکل اکسید

  سزیم تری یدو استانتان (Cs SnI)