خمیرهای کامپوزیتی


  روی تیتانات

  روی فریت اسپینل 

  روی استانات( ZnSnO3 )

  مس فریت

  تیتانیوم فریت

  روی کبالتیت

  تیتانیوم کبالتیت

  خمیرهای سفارشی دیگر