رنگ ها و حساس کننده ها


  کریستال های پروسکیت

 ذ D35 

   D5

  بلک دای ( Black Dye )

  N ≠ ۱۹

  رزا زورین ( resazurin )

  آلیزارین

  N3

  رنگ های برپایه کومارین

  رنگ های برپایه تری فنیل آمین

  رنگ های بر پایه پورفیرین

  رنگ های برپایه فتالوسیانین