الکترولیت ها 


  کبالت تریس بای پیریدین Co(bpy)3

  کبالت تریس ترسیو بوتیل بای پیریدین  Co(t – bpy)3

 کبالت تریس فنانترولین  Co ( phen)3   

 یدید تری یدید  I ‾ – I‾۳

  فروسن – فروسینوم