ترکیبات افزودنی


  لیتیم پرکلرات

  ترسیو بوتیل پیریدین

 سدیم پرکلرات

  FK lo2   

  FK 26q