ترکیبات سلول های برپایه پروسکایت 


  متیل آمونیوم یدید

  FK lo2

 FK 26q

  متیل آمین   

  سرب یدید  (Pb I2)

  سرب برمید  (Pb Br2 )

  سرب کلرید  (Pb Cl2 )

  اسپیرو متیل اوتاد

  P3HT

  PEDOT : PSS

  سزیم تری یدو استانان

  محلول طلای کلوئیدی

  خمیر شفاف تیتانیوم متخلخل خود سامان

  قلع یدید (Sn I2)

  قلع کلرید (Sn Cl2 )

  قلع برمید (Sn Br2 )

  اسپیروتاد

  محلول پلاتین