رنگ های قابل تخریب


  B3F

  M5B

 Direct Black 22

 Direct Black 38

 Direct Blue