مواد و محصولاتکامپوزیت ها
روی فریت (ZnFe2O4)
روی تیتانات (ZnTiO3 )
کبالت فریت ( CoFe2O4)
روی استانات (ZnSnO3)
مس فریت
تیتانیوم کبالتیت
روی کبالتیت
آلومینیوم – تیتانیوم

پوشش های هوشمند
نانو پوشش های ضد خوردگی
پوشش های شفاف دافعه ی آب
پوشش های شفاف ضد اسید و باز

سرامیک های پیشرفته
آلومینیوم نیترید
آلومینیوم اکسی نیترید
تیتانیوم نیترید
تیتانیوم اکسی نیترید
اسپنیل MgAlO4

سل های شفاف
سل تیتانیوم
سل آلومینیوم
سل سیلیسیم
سل زیرکونیوم
سل روی
سل آهن
سل کبالت
سل مس
سل نیوبیوم
سل تنگستن
سل های کامپوزیتی

مواد پالیش دهنده
آلومینا
سیلیکا

پلیمرها
رسانا
سیلان
سایلوکسان
بورو سایلوکسان

مواد بازدارنده ی خوردگی
کمپلکس های باز – شیف
لیگاندهای باز – شیف
لیگاندهای فتالوسیانین
بازدارنده های خوردگی طبیعی

سورفکتانت ها
کاتیونی
آنیونی
خنثی